Intervisie 

 

“Ik wil in mijn team optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring van de medewerkers”

“Ik loop wel eens tegen vragen aan in het contact met mijn cliënten en wil die graag met meer aandacht bespreken. In de overdracht beperken we ons tot het spuien en geven van tips.”

“Ik wil graag mijn professionaliteit behouden en verder ontwikkelen”

“Wij werken vrij vaak alleen en ik mis het ‘sparren’ met collega’s en de feedback op mijn handelen”.

“In onze organisatie werken we met mensen en is het belangrijk dat medewerkers met en van elkaar blijven leren."

 

Bureau De Doorbraak begeleidt intervisiegroepen binnen en buiten een organisatieverband.


Meer over intervisie
Intervisie is een begeleiding- en leervorm waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Het is een krachtig instrument om te bereiken dat deelnemers samen met collega's reflecteren op de praktijk en het persoonlijk functioneren en zo hun professionaliteit ontwikkelen. Een of meerdere intervisanten brengen een actuele vraag of probleem in waar zij tijdens hun werk tegen aanlopen. Als procesbegeleider zie ik er op toe dat de werkvraag methodisch besproken wordt. Intervisie kent verschillende methodieken en werkvormen om leervragen en/of werkproblemen te bespreken in een groep. De ingebrachte vragen en problemen hebben te maken met de persoon en diens functie. In de intervisie besteden  we aandacht aan het handelingsniveau, het ervaringsniveau (voelen, denken, doen) en het persoonsniveau (bijvoorbeeld drijfveren, overtuigingen, ervaringen). Door de intervisie krijgen medewerkers handvatten om met een concrete werksituatie om te gaan en ontwikkelen nieuw gedrag. Zij delen ervaringen, ontwikkelen het denken en vergroten het vermogen om zelf problemen op te lossen.
 

Werkwijze

Deelnemers aan de intervisie hebben een overeenkomstig beroep of functie en geen gezagsrelatie Zij kunnen in hetzelfde team werken, in diverse teams binnen een organisatie werkzaam of eenzelfde beroep uitoefenen als zelfstandige. Intervisie kent een vaste structuur waarin een of meerdere deelnemers een situatie inbrengen. De anderen stellen vragen zodat de inbrenger meer zicht krijgr op het probleem. Er zijn verschillende methodieken en werkvormen die ingezet kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: de incidentmethode, de Balint-methode, Krachtenveldanalyse, Socratische dialoog of rollenspelen.  De variatie in werkvormen maakt de intervisie levendig en zorgt ervoor dat een werkvorm is afgestemd op de specifieke vraag van een deelnemer. 

 

Voor wie

Intervisie is zeer geschikt voor mensen die met andere collega’s stil willen staan bij werkgerelateerde situaties of thema’s. De begeleide vorm is voor deelnemers die een externe begeleider wensen om het proces te bewaken en/of te leren om zelfstandig als intervisiegroep te functioneren. . 

 

Praktische informatie

Data:  in overleg te bepalen

Tijd: 2 uur per bijeenkomst

Locatie: een locatie van de organisatie of in overleg een externe locatie
Groepsgrootte: minimaal 5 en maximaal 10 

Kosten: 453,75 euro Inclusief BTW 

 

Accreditatie

Ik voldoe aan de accreditatie eisen van de LVSC, de SKJ, de SKGV en de NHG.

 

Geïnteresseerd? 

Neem dan contact op door een email te sturen aan info@bureaudedoorbraak.nl. Ik ga graag vrijblijvend met je in gesprek over de wensen en verwachtingen ten aanzien van intervisie.

 

Lees meer over de andere mogelijkheden door op één van de onderstaande links te klikken.
Coaching - individueel of team
Spreken met Duplo
Supervisie
Contextuele hulpverlening

­