Mogelijkheden


Vooraf

Bureau De Doorbraak biedt individuele coaching, supervise, groepssupervisie, intervisie of teamcaoching voor werkgerelateerde vragen. Heb je vragen die niet zo zeer te maken hebben met je werk en wil je hier wel graag een verandering in, dan kan je bij mij terecht voor hulpverleningsgesprekken.

In alles wat ik doe, zowel werk- als privé gerelateerd is de contextuele benadering leidend. 
In deze benadering worden problemen en levensvragen niet los gezien van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen binnen families. De verbondenheid die er is met de partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen de persoonlijke 'context'. Organisaties en teams kennen ook een geschiedenis waarin normen, waarden, gewoonten, patronen en ervaringen worden doorgegeven en ontvangen. In het werk wordt de 'context' gevormd door de klant en zijn/haar familie, de collega's, het management en de organisatie als geheel. 

"De contextuele benadering biedt een methodiek waardoor een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie-, gezins- en werkrelaties mogelijk is, omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. De methode heet daarom ook intergenerationeel en is ontwikkeld door psychiater Prof. dr.I.Boszormenyi-Nagy (1920-2007). Hij heeft zijn methode systematisch uitgesponnen tot een benadering, die op allerlei manieren toepasbaar blijkt te zijn in de hulpverlening, psychologie, psychiatrie, maatschappelijk werk, pastoraat, bedrijfsleven en onderwijs."
 (Bron: VCW). Meer lezen

 https://www.contextueelwerkers.eu/contextueel.html

 

Dit betekent dat ik in de supervisies, intervisies, coachingstrajecten en individuele en famiiliegesprekken die ik geef uitga van:

  • meerdere perspectieven van belangrijke betrokkenen
  • rekening houd met belangen van belangrijke anderen of betrokkenen bij de de vraag 
  • rekening houd met dat wat gegeven en ontvangen is
  • onderzoek wat het iemand gekost en gebracht heeft
  • onderzoek of en hoe er beweging mogelijk is in verstoorde of vastgelopen relaties.

Supervisie
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. In de supervisie ontwikkel je het reflectie- en probleemoplossend vermogen doordat je zicht krijgt op de manier waarop je leert van praktijkervaringen. 

 

Individuele coaching en teamcoaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte (een individu of een team) aanzet tot effectief gedrag door:  

  • bewustwording en persoonlijke groei
  • het vergroten van zelfvertrouwen en
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces. 

 

Intervisie

­Intervisie is een begeleiding- en leervorm waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Een of meerdere intervisanten brengen een vraag of probleem in waar zij tijdens hun werk tegen aanlopen. Een procesbegeleider ziet er op toe dat de werkvraag methodisch besproken wordt. Intervisie kan zowel begeleid of onbegeleid plaatsvinden. In de begeleide vorm is er een externe onafhankelijke procesbegeleider. In de onbegeleide vorm vervullen de intervisanten beurtelings deze rol.   

 

Contextuele hulpverlening
Contextuele hulpverlening bestaat uit counselingsgesprekken. In de gesprekken staat de klant stil bij de vraag en de factoren die hierop van invloed zijn. De hulpverlening is gericht op herstel. Persoonlijke vragen en problemen worden individueel of waar mogelijk/wenselijk besproken met de belangrijke andere betrokkenen zoals een partner, ouders, broers/zussen, kinderen.  


Trainingen
Bureau De Doorbraak ontwikkelt, al dan niet in samen met anderen, trainingen voor professionals in het sociaal domein. 

Spreken met Duplo
De training leidt tot het zelf kunnen toepassen van de methodiek van het opstellen van situaties met behulp van Duplo- of Playmobilpoppetjes. 

­